یوک

یوک

یوکها در کوره های القایی نقش یبسزایی دارند.از یوکها درحقیقت برای کاهش تلفات مغناطیسی کاهس سروصدافارتعاش وهمچنین تمرکز میدان وجلوگیری از پراکندگی شار استفاده میشود.یوکها با هدایت شار مغناطیسی به سمت کویل موجب افزایش ضریب توان آن میگردد.درساخت وکها از ورقهای جهت دار استفاده میشود.یوکها آبگرد بوده تا دمای کاری آنها به لحاظ عبور شار مغناطیسی افزایش پیدا نکند.