گیربکس های صنعتی

گیربکس های صنعتی

گیربکس یکی از اصلی ترین اجزای جرثقیلها می باشد.

گیربکس  صنعتی به زبان ساده ابزاری است که به منظور انتقال و افزایش قدرت ، جهت تنظیم قدرت مورد نیاز دستگاه های صنعتی از طریق کاهش یا افزایش نیروی گشتاور موتور مورد استفاده قرار می گیرد. با افزایش سرعت ، گشتاور کاهش می یابد و با کاهش سرعت ، گشتاور افزایش می  یابد. همچنین به منظور تغییر جهت دوران نیز می توان از آن استفاده نمود     

به عبارت دیگر مأموریت گیربکس صنعتی، گرفتن قدرت از منبع آن ( الکتروموتور ) و انتقال این قدرت به میزان مورد نیاز به مصرف کننده قدرت است.

بنابراین حفظ ونگهداری ازاین تجهیز بسیار مهم وحائزاهمیت میباشد.ازمهمترین دلایل خرابی درگیربکسهای جرثقیل ها ورود ذرات بسیارریزودرنهایت آلودگی روغن وسایش دنده ها وخرابی بیرینگ ها میباشد.