کوپلینگ

کوپلینگ

هدف اولیه ی کوپلینگ ها این است که دو قطعه ی دوار را به هم متصل کنند و در عین حال که اجازه انحرافاتی را به آنها می دهند. با انتخاب، نصب و نگهداری دقیق کوپلینگ ها می توان صرفه جویی زیادی در هزینه نگهداری و زمان خروج از کارکرد به عمل آورد.انتخاب گریس مناسب دراین نوع کوپلینگها نقش بسزایی درافزایش عمر قطعه رادربرخواهد داشت.

عموما در جرثقیلها از کوپلینگهای دنده ای استفاده میگردد.کوپلینگ دنده ای یک دستگاه مکانیکی است که برای انتقال گشتاور بین دو شفت غیر همراستا به کار می رود.