کوتینگ کویل

کوتینگ کویل

این جرم جز جرم های آلومینایی دسته بندی می گردد و به عنوان یک لایه عایق بین خاک نسوز و کویل استفاده می گردد که در دانه بندی ها و درصد های مختلف آلومینایی موجود می باشد .