پیچ و مهره سیستم اسلاید گیت

پیچ ومهره سیستم اسلاید گیت

پیچ ومهره سیستم اسلاید گیت با چدن داکتیل ویا به صورت فولادی ساخته میشود.درپاتیلهای مجهز به سیستم اسلاید گیت جهت قرارگرفتن دوصفحه اسلاید گیت از این گونه پیچ ومهرها استفاده میگردد.