ول بلوک پاتیل

ول بلوک پاتیل

جنس این قطعه ۸۰% آلومینا-۱۰% کربن است. دمای کاری نیز استفاده از این جنس ول بلوک را که دارای آلومینای بالایی است توجیه می کند.

برای بهبود کیفیت شمش های فولادی روش های مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند که یکی از این روش ها، دمش گاز آرگون به پاتیل است. هدف اصلی استفاده از آرگون رسیدن به یکنواختی دمایی و ترکیب شیمیایی است. در ضمن آرگون می تواند سبب از جدا سازی آخال ها و خروج گازهای اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن از فولاد مذاب شود. به منظور دمش این گاز ها به داخل پاتیل از پروس پلاگ استفاده می شود.