واشر بشقابی هندی

ابعاد این واشرها به شرح ذیل می باشد :
قطر خارجی : ۰۵ میلی متر
قطر داخلی : ۴۰۵۲ میلی متر
ضخامت : ۴ میلی متر
آنالیز این واشر به شرح ذیل می باشد :


لازم به ذکر است که طریقه نصب این واشرها بر عمر و راندمان آن بسیار موثر می باشد که طریقه نصب صحیح این واشر ها در
شکل ذیل نشان داده شده است :

نکته مهم :وجود درپوش تاندیش و کاور سیستم اسلایدگیت بر افزایش عمر واشرها تاثیر بسزایی دارد.