نسوز های شکل دار

نسوزهای شکل دار

این دسته از نسوزها شامل صفحه ، نازل داخلی و خارجی اسلایدگیت ، ول بلوک پاتیل و نازل های تاندیش در اندازه و نوع های متفاوتی می باشد .