میزقالب

میزقالب

محل قرارگیری قالب میباشد.تیوب مسی درداخل قالب ودرنهایت برروی میزقالب نصب میگردد.ورودی وخروجی آب برروی میزقالب وتوسط لوله های فلزی قابل انعطاف به لوله های ورودی وخروجی نصب میگردد.

میزقالب توسط مجموعه نوسان سازحرکت کرده ودرنهایت باعث خروج شمش ازقالب میگردد.