ملات سبز

ملات سبز

ملات سبز که در نصب نازل داخلی سیستم اسلایدگیت کاربرد دارد به دلیل محل نصب دارای حساسیت ایمنی بالایی می باشد که باید دارای چسبندگی و خاصیت نسوز مناسبی باشد .