مقاومت های آبگرد

مقاومت های آبگرد (Water cooled resistance)

این نوع مقاومتهای آبگرد در مداراسنابر تریستور وبه جهت حفاظت از تریستور به کارمیرود.به علت توان بالای حرارتی این مقاومتها به صورت آبگرد طراحی وساخته میشوند.