مقاومت راه انداز

مقاومت راه انداز

مقاومتهای راه انداز درموتورهای روتورسیم پیچی شده استفاده میگردد.یکی ازاهداف  قراردادن مقاومت در مدار روتور کاهش جریان راه اندازی وافزایش گشتاورراه اندازی درسرعتهای پایین میباشد.

یکی از کاربردهای مهم مقاومتهای صنعتی در کنترل الکتروموتورها میباشد، بدین معنی که با انتخاب مقاومت مناسب هم میتوان کمیات الکتریکی ورودی موتور را تحت کنترل قرار داد و هم میتوان کمیات مکانیکی خروجی موتور یعنی گشتاور و دور را در حد قابل ملاحظه ای متناسب با شرایط تغییر داد این مقاومتها به طور کلی در حالات زیر استفاده میشوند

۱- در مسیر استاتور موتورهای آسنکرون.
۲- در مسیر استاتور و یا روتور و یا هم روتور و هم استاتور در موتورهای اسلیپ رینگ

حاصل عملکرد مقاومتها به طور خلاصه عبارتند از

 تغییر گشتاور راه اندازی و تناسب لازم در منحنی گشتاور – دور با بار.

کاهش جریان راه اندازی در لحظات شروع.

کنترل دور الکتروموتور

ایجاد و لغزش دائمی در موتورهایی که بارهای سنگین دارند