مجموعه کشاننده و صاف کننده

مجموعه کشاننده و صاف کننده (strainer & withdrawal)

شمش پس از خروج ازقالب وپس از عبورازرولرهای منطقه کولینگ چمبروخنک سازی توسط افشانکهای آبپاش درنهایت به زیر غلطکهای کشاننده وصاف کننده میرسد.طراحی مهندسی وساخت دقیق این مجموعه تاثیرچشمگیری درافزایش کیفیت ظاهری شمش و کاهش توقفات ناشی از خرابی این تجهیز میباشد.