مجموعه نوسان ساز

مجموعه نوسان ساز

مجموعه نوسان سازتشکیل شده است از موتوروگیربکس ومجموعه اسیلاتور.

همانطور که از نام این مجموعه مشخص است وظیفه ایجاد نوسان وخروج شمش ازداخل قالب به عهده این مجموعه میباشد.

فرکانس لازم جهت ایجاد این نوسان از طریق درایوهای داخل تابلوی اصلی ماشین ریخته گری ایجاد میگردد.بدیهی میباشد موتورهای مجموعه اسیلاتور جهت ریخته گری مداوم نیازمیباشد که با موتورهای مجموعه کشاننده وصاف کننده سنکرون باشندواین بدان معنی میباشد که هرتغییری درفرکانس نوسانساز منجربه تغییر فرکانس وسرعت موتورهای کشاننده میگردد.