مانیتورینگ دما و فلومتر

مانیتورینگ دما (Temperature monitoring)

مانیتورینگ دما جهت اندازه گیری دما در نقاط مختلف مدار یک کوره القایی استفاده می گردد. مانیتورینگ دما جهت اندازه گیری دمای آب در خطوط اصلی و خنک کن بوته ها و خنک کن آب DM کوره استفاده می گردد. از ترمومترهای دیجیتال نیز جهت اندازه گیری دما در نقاط حساس مدار تولید قدرت کوره القایی بهره گرفته می شود. اندازه گیری دما در این بخش توسط سنسورهای RTD صورت می پذیرد. پس از اندازه گیری دما توسط این سنسورها، داده ها از طریق کابل به واحد کنترل مرکزی جهت پردازش ارسال می گردد. در کوره های امروزی از طریق سیستم های مانیترینگ می توان در هر لحظه دمای نقاط مختلف مدار تولید را مشاهده و اطلاعات به صورت خودکار ذخیره سازی میشود.

فلومتر (Flow meter)

فلو مترها یکی از قطعات مهم در مدار سیستم خنک کاری  کوره های القایی محسوب می شوند. از این تجهیز جهت اندازه گیری میزان جریان آب در نقاط مختلف مدار استفاده می گردد. هرزمان که میزان جریان از یک حد مشخص و تعریف شده کمتر شود، فلو مترعمل کرده و سیگنال  قطع کوره را ارسال کرده و درنهایت باعث تریپ می گردد.