فیوز

فیوز (Fuse)

فیوزهابه عنوان حفاظت در مقابل اتصال کوتاه در مدارات برق استفاده میگردد.

فیوزهادر کوره های القایی در انواع و تیپ های مختلف باتوجه به توان کوره ومقدارولتاژوجریان، نصب واستفاده میشوند.این فیوزها به همراه تیغه کمکی که درکنارفیوز متصل شده است درداخل تابلووپس ازخروجی ترانس نصب میشود.درزمانی که به هر علت فیوزی سوخته شود تیغه کمکی فیوزفرمان قطع به مدارات لازم جهت خاموشی کوره را صادر میکند.