طراحی و ساخت مجموعه کشاننده و صاف کننده

شمش پس از خروج ازقالب وپس از عبورازرولرهای منطقه کولینگ چمبروخنک سازی توسط افشانکهای آبپاش درنهایت به زیر غلطکهای کشاننده وصاف کننده میرسد.

استند های کشاننده و صاف کننده (یا SW) یکی از اجزای مهم ماشین ریخته گری پیوسته می باشد. این استند ها کار کشیدن شمش در حین ریخته گری و صاف کردن آنها را انجام می دهند.

طراحی مهندسی وساخت دقیق این مجموعه تاثیرچشمگیری درافزایش کیفیت ظاهری شمش و کاهش توقفات ناشی از خرابی این تجهیز میباشد.