شلنگهای آب و برق

شلنگهای آب و برق (Water cooled cable)

شلنگهای آب وبرق به عنوان انتقال دهنده برق از بانک خازن به سمت کویل میباشد.به دلیل میزان بالای جریان ودر نتیجه اتلاف حرارتی بسیار زیاد خنک سازی بوسیله آب درگردش در داخل شلنگ صورت میگیرد.