سیستم ترمزموتور

سیستم ترمزموتور

جهت توقف کامل موتورهای جرثقیل وعدم حرکت آن نیاز به سیستم های ترمز میباشد.

عموما سیستم های ترمز به دو صورت ترمز الکتریکی ویا مگنت که درانتهای موتور نصب میشود ویا ترمزهای هیدرولیکی میباشد.

نحوه صحیح تنطیمات این ترمزها بسیار مهم وحائزاهمیت میباشد.عدم رعایت نکات فنی وعدم تنطیمات صحیح میتواند خسارات جبران ناپذیری را موجب گردد.