سنسوردما

سنسوردما (TEMPERATURE SENSOR)

سوئیچ کنترل دما در مدار ابگرد کوره قرار می گیردو در صورت گرم شدن بیشتر ازحد مجازآب داخل کویل فرمان قطع کوره را به تابلوکوره ارسال می کند.این سنسورها به دو صورت ریست خودکار وریست دستی طراحی وساخته شده است.