روتاری جوینت

روتاری جوینت (Rotary joint)

با توجه به دمای بالای منطقه مجموعه کشاننده وصاف کننده ،لازم میباشد جهت جلوگیری از خرابی غلطکها وخرابی بیرینگها از روتاری جوینت استفاده گردد.روتاری جوینتها درابعاد وسایزهای مختلف طراحی ،ساخته واستفاده میشود.