دامی بار

دامی بار (Dummy bar)

دامی بار دردونوع خشک وزنجیری به عنوان وسیله ای جهت هدایت وخروج شمش از قالب مورد استفاده قرار میگیرد.