خازن

خازن (Capacitor)

خازن در کوره های القایی در دوبخش تابلو به عنوان بخشی ازمدارات اسنابر به منظورحفاظت تریستورهادرمقابل تغییرات ناگهانی ولتاژوهمچنین در بانک خازنی استفاده میگردد.

دربانک خازنی نقش خازن به عنوان بخشی از جبرانسازی توان راکتیو با استفاده از خازن وبه منظور بهبود ضریب قدرت میباشد.