تیوب مسی

تیوب مسی (Mold tube)

تیوب مسی یکی از تجهیزات دستگاه ریخته گری مداوم می باشد که ذوب آماده شده از تاندیش درون آن تخلیه شده و موجب انجماد ذوب از سمت دیواره می شود. بسته به ابعاد دستگاه ریخته گری و ابعاد مورد نیاز، ابعاد تیوب مسی متفاوت میباشد جنس این تیوب ها معمولا از آلیاژهای مس وجداره داخلی آن پوشش کروم می باشد. سایزهای متعارف وپرکاربردعبارتست از  (mm): ١۵٠*١۵٠-(mm) ١٢۵*١٢۵-(mm)  ١٢٠*١٢٠-(mm) ١٠٠*١٠٠-(mm) ٨٠*٨٠