ترانسهای کنترل و تغذیه

ترانسهای کنترل و تغذیه (Control supply transformer)

جهت تغذیه مدارات الکترونیک تابلو و دیگر ادوات کنترلی نیاز به چندین ولتاژ با سطوح ولتاژی ثابت نیاز میباشد. برای این منظورنیاز به ترانسهای کاهنده ولتاژ میباشد.درتابلوهای کوره از چندین ترانس ولتاژ استفاده میشود.