برد کنترل

برد کنترل (Printed circuit board)

بردهای کوره های القایی به عنوان کنترل کننده کلیه ادوات وتجهیزات تابلوی برق کوره میباشد.کلیه فرمانهای لازم جهت روشن ویا خاموش کردن کوره وهمچنین حفاظت کوره درمقابل کلیه خطاهای احتمالی شامل اتصال کوتاه،اضافه بار،خطاهای زمین وغیره را بر عهده دارد.