انواع میکروسوئیچ

انواع میکروسوئیچ

درتمام حرکتهای جرثقیل اعم از حرکت وینچ اصلی،حرکت طولی وحرکت عرضی نیاز به محدودکننده های حرکت میباشد.برای این منظوراز انواع میکروسوئیچها تماسی وغیر تماسی استفاده میشود.