انواع روانکارهای صنعتی

انواع روانکارهای صنعتی

روانکاری به علم تسهیل سطوح درتماس با یکدیگر تعریف شده است. 

با توجه به محل استفاده تجهیزات نیاز به انتخاب روانکار مناسب برای این تجهیزات خواهد بود.دمای محیط،دمای کاری تجهیز،رطوبت ،میزان فشارو بسیار عوامل دیگردر انتخاب نوع روانکارومتعاقب ان افزایش عمر تجهیز بسیار اثرگذار خواهد بود.

این شرکت باتوجه به اجرای متعدد پروژه های روانکاری درشرکتهای فولادی اماده همکاری وارائه مشاوره به شرکتهای فولادی میباشد.