انواع جرمهای آلومینایی

جرم های آلومینایی

این جرم ها دارای طبقه بندی بر اساس دانه بندی و آنالیز از ۴۰ % تا ۹۵ % آلومینا می باشند که تعیین نوع به کار رفته به عواملی چون شرایط کاری ، محل نصب و… بستگی دارد .