انواع افشانک

نازل افشانک

جهت خنک کاری شمش در واحد اتاق اسپری زون تعبیه می شود.

الزامات خنک کننده فرآیند ریخته گری با اندازه بیلت و نوع گرید فولاد متفاوت است. بنابراین، نازلهایی با کاربرد متناسب، راه حلی مطلوب و مناسب برای هر سیستم خنک کننده در هر کارخانه فولاد سازی اهمیت پیدا می کند.